Αυτό το κατάστημα απαιτεί να είναι ενεργοποιημένη η Javascript για να λειτουργούν σωστά ορισμένες λειτουργίες.

  • Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας! Χρόνος Κατασκευής 10 ημέρες 🤍 Δωρεάν αποστολή εντός Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ

  • ☀️ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ☀️
    Το κατάστημά μας θα παραμείνει κλειστό από 28 Ιουλίου έως τις 19 Αυγούστου. *Περισσότερα

Welcome to PinkyPromiseAccs, where dreams twirl into reality with every step down the aisle!
Elevate your wedding day with PinkyPromiseAccs, where every step down the aisle blend of passion, and the uniqueness of Greek craftsmanship - our handmade custom wedding shoes not only exude elegance but promise the comfort to dance the night away in joy. 

Founded in 2017, PinkyPromiseAccs is more than a business—it's a celebration of love and style. The founder, fueled by a passion for women's fashion and the desire to create something extraordinary for brides, embarked on a journey that has been nothing short of magical.

Behind the Scenes: Handcrafting each pair with love, our founder, along with the support of their family, infuses a personal touch into every creation. Based in the heart of Greece, our company radiates the warmth and charm of Mediterranean craftsmanship.

Unique Manufacturing Process: At PinkyPromiseAccs, our manufacturing process is an art form. It's a canvas where imagination runs wild, love is infused into every stitch, and the materials are meticulously chosen for a perfect blend. We don't just create shoes; we craft moments that walk with you down the aisle.

Join the PinkyPromiseAccs Family: We invite you to explore our collection, where each pair tells a story, and to consider us as your companion in making your wedding day even more extraordinary. Let's step into a world where elegance meets uniqueness, and love is stitched into every sole. 
Press kit powered by PressKitHero